Felülvizsgálati kérelem


2018. októberi egy-  és kétnyelvű gazdálKODÓ írásbeli és / vagy hallás utáni szövegértés, szóbeli vizsga eredményére felülvizsgálandó kérelmet lehet benyújtani. A felülvizsgálati kérelem benyújtása a vizsgaeredmények közzététele utáni 15 napon belül - 2018. november 14-ig - lehetséges, egy arra rendszeresített formanyomtatványon (Jelentkezés/Letölthető  nyomtatványok menüben).

 

A felülvizsgálati kérelmek különeljárási díja, amennyiben az a dolgozat újraértékelésével jár együtt, az 3.000,- Ft, melyet a felülvizsgálati kérelem beadásával egyidejűleg csekken vagy átutalással kell megfizetni.

A szóbeli vizsga újraértékelése 5.000,- Ft különeljárási díj befizetésével (csekken vagy utalással) kérhető.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a ponthatáros dolgozatokat automatikusan felülvizsgáltuk, az eredményeknél már a felülvizsgált eredményt tettük közzé.

 

 

Alapvető tudnivalók a felülvizsgálattal kapcsolatban

A vizsgázó a betekintéstől függetlenül felülvizsgálati kérelemmel élhet, melyet

- díjmentesen számszaki hibára vagy jogszabálysértésre (abban az esetben, ha a jogszabálysértés tényét a vizsgát követően jegyzőkönyvben rögzítette a vizsgahely) hivatkozva;

- 3.000,- Ft (írásbeli vizsga, hallás utáni szövegértés vizsgarész) különeljárási díj befizetésével - újraértékeléskor;

- 5.000,- Ft (szóbeli/beszédkészség vizsgarész) különeljárási díj befizetésével - újraértékeléskor;

az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az eredmény közlésétől számított 15 napon belül.

A 15. nap a postai feladás, és/vagy faxolás, és/vagy e-mailküldés legutolsó napja. A Nyelvvizsgaközpont minden a határidőn belül feladott kérelmet elbírál. A határidő elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetőség.

A felülvizsgálati kérelmeket személyesen, e-mailen, faxon vagy postai úton, ajánlott küldeményként kell eljuttatni a Nyelvvizsgaközpontba. Felülvizsgálat jogszabálysértés, az eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba (szorzási, összeadási hiba), vagy egy adott vizsgarész újraértékelése címén kérhető.

 

 

A felülvizsgálatnál méltányossági körülmény nem vehető figyelembe.

 

A vizsgadolgozatokat, amennyiben a felülvizsgálati kérelem számszaki hibára vagy a dolgozat újraértékelésére vonatkozik, a szakmai vezető által felkért háromtagú bizottság értékeli újra. A bizottság tagja csak olyan vizsgáztató lehet, aki dolgozat javításában és értékelésében nem vett részt. Amennyiben a vizsgadolgozatban számszaki hiba található, a javított eredmény azonnal rögzítésre kerül a nyilvántartórendszerben. Amennyiben a dolgozat újraértékelésekor új pontszámok keletkeznek, a javított eredmény azonnal rögzítésre kerül a nyilvántartórendszerben.Jogszabálysértésre vonatkozó felülvizsgálati kérelem esetén a sérelmet a felelős vezető és a szakmai vezető vizsgálják ki, szükség esetén ügyvéd bevonásával.

 

A felülvizsgálatot kérelmező vizsgázónak a Nyelvvizsgaközpont a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül küldi meg a választ a kérelemmel kapcsolatos döntésről.

 

A dolgozat újraértékelése címén benyújtott felülvizsgálati kérelmekre adott válasz ellen fellebbezésnek helye nincs. A jogszabálysértés vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba címén benyújtott felülvizsgálati kérelmekre hozott döntés ellen a vizsgázó a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet. A panaszt az Oktatási Hivatal bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 102-105. §-ai szerint. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított 15 napon belül köteles a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.

 

 


Elérhetőség

 • KJE Nyelvvizsgaközpont
 •         8000 Székesfehérvár
             Fürdő u. 1. (Városmajor, I. emelet 106-107. iroda)
 • /  +36 22 543 361
 •        gazdalkodo@kodolanyi.hu
 •   Ügyfélfogadás
 • Hétfő - Csütörtök: 8:00-12:00 és 12:30-16:00
 • Péntek: 8:00-12:00 és 12:30-14:00
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 •        1139 Budapest
             Frangepán u. 50-56. (FSZ 7. iroda)
 • /  +36 1 238 9302
 •        nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Hétfő: 9:00-12:00 és 12:30-16:30
  • Kedd: 9:00-13:00
  • Szerda: 12:30-16:30
  • Csütörtök: 9:00-13:00
  • Péntek: az ügyfélfogadás szünetel