Felülvizsgálati kérelem


2024.  áprilisi egynyelvű gazdálKODÓ írásbeli és / vagy beszédértés, szóbeli vizsga eredményére felülvizsgálati kérelmet lehet benyújtani. A felülvizsgálati kérelem benyújtása a vizsgaeredmények közzététele utáni 15 napon belül - 2024. május 24-ig lehetséges, egy arra rendszeresített formanyomtatványon.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a ponthatáros dolgozatokat automatikusan felülvizsgáltuk, az eredményeknél már a felülvizsgált eredményt tettük közzé.

 

A felülvizsgálat kérelmek különeljárási díja :

Beszédértés (újraértékelés): 3.000,-

Beszédkészség (újraértékelés): 4.000,-

Íráskészség (újraértékelés): 4.000,-

Olvasáskészség+nyelvtan (újraértékelés): 3.000,-

 

Amennyiben nem rendelkezik sárga "kodolányis" csekkel, a vizsga- illetve különeljárási díjakat utalni is lehet a Kodolányi János Egyetem számlaszámára (11600006-00000000-33437190).

 

Alapvető tudnivalók a felülvizsgálattal kapcsolatban

A vizsgázó a betekintéstől függetlenül felülvizsgálati kérelemmel élhet, melyet

- díjmentesen számszaki hibára vagy jogszabálysértésre (abban az esetben, ha a jogszabálysértés tényét a vizsgát követően jegyzőkönyvben rögzítette a vizsgahely) hivatkozva;

- Újraértékelés: Beszédértés: 3.000,-; Beszédkészség: 4.000,-; Íráskészség: 4.000,-; Olvasáskészeség+Nyelvtan: 3.000,-; Közvetítés 2NY: 4.000,-

az arra rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani az eredmény közlésétől számított 15 napon belül.

A 15. nap a postai feladás,  és/vagy e-mailküldés legutolsó napja. A Nyelvvizsgaközpont minden a határidőn belül feladott kérelmet elbírál. A határidő elmulasztása esetén nincs jogorvoslati lehetőség.

A felülvizsgálati kérelmeket személyesen, e-mailen (gazdalkodo@kodolanyi.hu) vagy postai úton, ajánlott küldeményként lehet eljuttatni a Nyelvvizsgaközpontba. Felülvizsgálat jogszabálysértés, az eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba (szorzási, összeadási hiba), vagy egy adott vizsgarész újraértékelése címén kérhető.

 

 

A felülvizsgálatnál méltányossági körülmény nem vehető figyelembe.

 

A vizsgadolgozatokat, amennyiben a felülvizsgálati kérelem számszaki hibára vagy a dolgozat újraértékelésére vonatkozik, a szakmai vezető által felkért háromtagú bizottság értékeli újra. A bizottság tagja csak olyan vizsgáztató lehet, aki dolgozat javításában és értékelésében nem vett részt. Amennyiben a vizsgadolgozatban számszaki hiba található, a javított eredmény azonnal rögzítésre kerül a nyilvántartórendszerben. Amennyiben a dolgozat újraértékelésekor új pontszámok keletkeznek, a javított eredmény azonnal rögzítésre kerül a nyilvántartórendszerben.Jogszabálysértésre vonatkozó felülvizsgálati kérelem esetén a sérelmet a felelős vezető és a szakmai vezető vizsgálják ki, szükség esetén ügyvéd bevonásával.

 

A felülvizsgálatot kérelmező vizsgázónak a Nyelvvizsgaközpont a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül küldi meg a választ a kérelemmel kapcsolatos döntésről.

 

A dolgozat újraértékelése címén benyújtott felülvizsgálati kérelmekre adott válasz ellen fellebbezésnek helye nincs. A jogszabálysértés vagy az eredményszámításban mutatkozó számszaki hiba címén benyújtott felülvizsgálati kérelmekre hozott döntés ellen a vizsgázó a döntés közlésétől számított 15 napon belül az Oktatási Hivatalhoz címzett, de a vizsgaközponthoz benyújtandó panasszal élhet. A panaszt az Oktatási Hivatal bírálja el a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 102-105. §-ai szerint. Felülvizsgálati kérelem, illetve panasz elbírálása alapján sikeresnek ítélt vizsga esetében, a jogerős döntés közlésétől számított 15 napon belül köteles a vizsgaközpont a vizsgabizonyítványt a vizsgázó rendelkezésére bocsátani.


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál