Tudnivalók a vizsgáról, a vizsga lebonyolításáról


Komplex vizsga, szóbeli vagy írásbeli vizsga?

Mindhárom szinten (alap-, közép és felsőfok) lehet szóbeli, írásbeli valamint komplex (szóbeli és írásbeli) típusú vizsgára jelentkezni, tehát a részvizsgák külön is letehetők és bármikor ismételhetők. Ha a vizsgázó komplex típusú vizsgára jelentkezik, de csak az egyik részvizsgája (szóbeli vagy írásbeli) sikerül, a sikeres részvizsgáról megkapja a bizonyítványt, így egy következő alkalommal már csak a korábban sikertelen részvizsgát kell megismételni. A külön megszerzett szóbeli és írásbeli típusú bizonyítvány együtt komplexnek számít, függetlenül a megszerzésük között eltel időtől.

 

Értesítés a vizsgáról

A KJE Nyelvvizsgaközpont, valamint a vizsgahelyek az írásbeli és a szóbeli vizsgák idejéről és helyéről - legalább 10 nappal a vizsga kezdete előtt - írásban (e-mailben) értesítik a jelentkezőt. A beosztásról szóló értesítőt a vizsgázónak meg kell őriznie, és a vizsgákra magával kell vinnie. Elvesztése esetén a vizsgázó a vizsgán részt vehet, de az eredménylekérdezéshez szükséges kódot adategyeztetés, a megfelelő formanyomtatvány kitöltése és különeljárási díj megfizetése után személyesen vagy postai úton kaphatja csak újra kézhez. Amennyiben a vizsgázó a vizsga előtt legalább öt nappal nem kapja kézhez a beosztásról szóló értesítőjét, személyesen vagy telefonon érdeklődnie kell a Nyelvvizsgaközpontnál vagy a vizsgahelyen. Amennyiben ezt nem teszi meg, a beosztással kapcsolatos tévedések, és hibák miatt nem élhet panasszal.

 

Megjelenés a vizsgán

A vizsgán annak megkezdése előtt 20 perccel kell megjelenni. Minden vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázónak fényképes igazolvánnyal - személyi igazolvánnyal, új típusú vezetői engedéllyel vagy útlevéllel - kell igazolnia magát. A vizsgázó személyazonosságának megállapítása a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 29. § (4) bekezdésére tekintettel történik. Ennek alapján a vizsgázó személyazonosságát minden olyan érvényes hatósági igazolvány benyújtásával igazolhatja, amely tartalmazza: nevét, születési helyét, születési idejét, állampolgárságát, arcképét, saját kezű aláírását és az igazolvány érvényességi idejét. Amennyiben a vizsgázó nem tudja személyazonosságát okirattal igazolni, a vizsgát nem kezdheti meg. Az öltözékre vonatkozóan nincs előírás. Az a vizsgázó, aki az írásbeli vizsga kezdéséről elkésik, az azonosítási eljárás után megkezdheti a vizsgát, de azt a többiekkel egy időben be kell fejeznie. Ennek tudomásulvételéről írásbeli nyilatkozatot kell adnia, melynek hiányában a vizsgázó vizsgadolgozatot nem kaphat. Az írásbeli vizsgán legfeljebb 15 perc késés engedhető meg. Ezt követően a vizsgázó vizsgadolgozatot nem kaphat. A késés tényét a borítólapra rá kell vezetni. A hallás utáni értés vizsgák esetén késés nem engedélyezett. A szóbeli vizsgarész esetében a vizsgáztatók csak a jegyzőkönyvön szereplő vizsgázói létszámnak megfelelően kiszámított ideig kötelesek a vizsgateremben tartózkodni. Ezen idő után érkező vizsgázót nem kötelesek vizsgáztatni. Döntésük alapján levizsgáztathatják a későn érkező vizsgázót, azonban nem dönthetnek kedvezően akkor, ha a vizsgateremben egy másik vizsgára kerül sor vagy döntésük más vizsgázók érdekeit sérti.

 

Alapvető szabályok a vizsga folyamán

A vizsgázó a vizsgaterembe minden személyes tárgyát beviheti, azonban táskáját, kabátját ülőhelyétől távol kell elhelyeznie. Mobiltelefonját ki kell kapcsolnia és a táskájában kell elhelyeznie. A vizsgázó a vizsga ideje alatt nem tarthat magánál semmi olyan segédeszközt, amely jogtalan előnyökhöz juttathatja őt, úgymint szótárt (kivéve ahol azt a vizsgaleírás engedélyezi), könyvet, bármi egyéb nyomtatott, elektronikus, illetve kézzel írott segédanyagot, mobiltelefont vagy bármilyen egyéb kommunikációra, hangfelvételre és/vagy lejátszásra alkalmas eszközt, saját jegyzetpapírt. Tilos a más vizsgázókkal folytatott kommunikáció is. A vizsgázónak piszkozat, vázlat készítéséhez a Nyelvvizsgaközponttól erre a célra biztosított lapokat kell használnia. Ha a vizsgázó nem megengedett segédeszköz használatához folyamodik, az a vizsga azonnali felfüggesztésével jár. Az írásbeli és a hallás utáni értés vizsgarészeken betartandó további szabályok: A beszédértés és írásbeli vizsgarészeken a vizsgázók kék vagy fekete tollal írják a feladatlapra végleges válaszaikat. A vizsgázók nem használhatnak javítófolyadékot vagy javítószalagot. Javításkor egy vonallal egyértelműen húzzák át azokat a részeket, amelyeket törölni kívánnak. A javítás tényét tilos aláírni. A vizsgázók semmilyen módon nem jelölhetik meg dolgozatukat, az íráskészségnél (e-mail, beszámoló) nem használhatják saját nevüket. Az egyes vizsgarészek alatt a termet elhagyni csak az alábbiakban szabályozott módon lehet: A vizsgázó a beszédértés vizsgarész alatt nem hagyhatja el a termet. Az írásbeli vizsga során nincs szünet, a vizsga első részében senki sem hagyhatja el a termet. A vizsga 2. része (íráskészség) alatt egyszerre csak egy vizsgázó hagyhatja el a vizsgatermet, vizsgadolgozata és személyi okmánya leadásával. Távolléte tényét és időtartamát a teremfelügyelő jegyzőkönyvben és a vizsgázó feladatlapján rögzíti. Ha a vizsgázó a megadott időtartam előtt befejezi a munkát a válaszlap és az azonosító boríték leadása, ill. az újbóli azonosítás után hagyhatja el a termet. Az írásbeli vizsga utolsó 15 percében a terem már nem hagyható el. A teremfelügyelők ügyelnek arra, hogy az írásbeli dolgozatot a vizsgázók önállóan, tiltott segédeszköz igénybevétele nélkül készítsék el. Akit szabálytalanságon érnek, annak a vizsgáját felfüggesztik és ezt a tényt a vizsgázó dolgozatára és a külön felvett jegyzőkönyvbe is rávezetik. Az illető számára a vizsga a tettenéréssel befejeződik, és a termet el kell hagynia. A tetten ért vizsgázót a további vizsgákból kizárják, az esetlegesen már teljesített részeredményeit megsemmisítik, dolgozatát nem értékelik.

 

A vizsgaeredmények közlése

A Nyelvvizsgaközpont az azonos nyelvből, szinten megírt dolgozatok összességét egyszerre küldi javításra. Ez vonatkozik az azonos vizsgák különböző típusai azonos vizsgarészeinek feladataira is. Erre a feladatjavítás folyamatszerű követelményeinek betartása és a javítás megbízhatósága érdekében van szükség. A névtelenség megőrzése érdekében sem magánszemély, sem oktatási intézmény vagy vizsgahely esetében nincs mód arra, hogy bizonyos személyek dolgozatai, illetve bizonyos típushoz tartozó dolgozatok hamarabb kerüljenek kijavításra, és ezáltal hamarabb közöljön eredményt a Nyelvvizsgaközpont. Ezt kérelmezni sem lehet, erre vonatkozóan megállapodás sem köthető. Hivatalos eredménynek csak a Vizsgaközpont internetes honlapján az előre meghatározott időpontban megjelenő vizsgaeredmények, ill. a Nyelvvizsgaközpontban és a vizsgahelyeken a faliújságra kifüggesztett eredmények tekinthetők. A vizsgaeredményeket a Nyelvvizsgaközpont az első vizsganapot követő 30 napon belül, legkésőbb az első vizsganapot követő 30. napon közli. A vizsgaeredményeket a Nyelvvizsgaközpont a honlapján, ill. vizsgahelyek szerinti bontásban nyomtatott formában is közzéteszi. A honlapon közzétett vizsgaeredményeket a vizsgázók a vizsgaértesítőn szereplő kódjukkal kérdezhetik le. A nyomtatott formában közzétett vizsgaeredményeket, melyen a vizsgázók szintén a vizsgaértesítőn szereplő kódjukkal szerepelnek, a Nyelvvizsgaközpont, ill. a vizsgahelyek faliújságjain kell kifüggeszteni. A vizsgaeredményekről telefonon tilos tájékoztatást adni.

 

Tudnivalók az alapfokú szóbeli részvizsga bizottsági (beszédkészség) vizsgájáról

A vizsga egyéni vizsga két vizsgáztató előtt. A vizsgán szótár nem használható. A kötetlen szakmai beszélgetéskor nincs témaválasztási lehetőség. A szituációs és a monologikus beszéd (ábraértelmezés) feladatokat a vizsgázó húzza. Felkészülési idő nincs, jegyzet nem készíthető. A vizsga időtartama 12-15 perc.

 

Tudnivalók az alapfokú szóbeli részvizsga hallás utáni értés vizsgájáról

A hallott szöveg értése vizsgarészt az írásbeli vizsgarész napjának délutánján rendezi meg a vizsgaközpont. A hallás utáni értés vizsgarész időtartama kb. 25 perc, szótár nem használható. A vizsga során 2 szöveget hallgatnak a vizsgázók, mindegyiket háromszor.

 

Tudnivalók az alapfokú írásbeli részvizsgáról

Az írásbeli vizsga teljes időtartama 100 perc. A vizsga papíralapú, az olvasott szöveg értés feladatok megoldására 40 perc áll a rendelkezésre, a feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges, feladatonkénti időkorlátozás nincsen, a feladatok megoldásakor szótár és más segédeszköz nem használható. Az íráskészség feladatok és a közvetítési feladat megoldására 60 perc áll a rendelkezésre, a feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges, feladatonkénti időkorlátozás nincsen, nyomtatott szótár használata megengedett. Piszkozat csak a vizsgaközpont által biztosított lapra írható. A piszkozatot a vizsgaidőtartama alatt át kell másolni a válaszlapra, a piszkozatot nem értékelik.

 

Tudnivalók a középfokú szóbeli részvizsga bizottsági (beszédkészség) vizsgájáról

A vizsga egyéni vizsga két vizsgáztató előtt. A vizsgán szótár nem használható. A kötetlen szakmai beszélgetéskor nincs témaválasztási lehetőség. A szituációs és a monologikus beszéd (ábraértelmezés) feladatokat a vizsgázó húzza. Felkészülési idő nincs, jegyzet nem készíthető. A vizsga időtartama 15 perc.

 

Tudnivalók a középfokú szóbeli részvizsgahallás utáni vizsgájáról

A hallott szöveg értése vizsgarészt az írásbeli vizsgarész napjának délutánján rendezi meg a vizsgaközpont. A hallás utáni értés vizsgarész időtartama kb. 25 perc, szótár nem használható. A vizsga során 2 szöveget hallgatnak a vizsgázók, mindegyiket háromszor.

Tudnivalók a középfokú írásbeli részvizsgáról

Az írásbeli vizsga teljes időtartama 210 perc. A vizsga papíralapú, a nyelvismeret és az olvasott szöveg értés feladatok megoldására 90 perc áll a rendelkezésre, a feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges, feladatonkénti időkorlátozás nincsen, a feladatok megoldásakor szótár és más segédeszköz nem használható. Az íráskészség feladatok és a közvetítési feladat megoldására 120 perc áll a rendelkezésre, a feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges, feladatonkénti időkorlátozás nincsen, nyomtatott szótár használata megengedett. Piszkozat csak a vizsgaközpont által biztosított lapra írható. A piszkozatot a vizsgaidőtartama alatt át kell másolni a válaszlapra, a piszkozatot nem értékelik.

 

Tudnivalók a felsőfokú szóbeli részvizsga bizottsági (beszédkészség) vizsgájáról

A vizsga egyéni vizsga két vizsgáztató előtt. A vizsgán szótár nem használható. A kötetlen szakmai beszélgetéskor nincs témaválasztási lehetőség. A szituációs és a monologikus beszéd (ábraértelmezés) feladatokat a vizsgázó húzza. Felkészülési idő nincs, jegyzet nem készíthető. A vizsga időtartama 15-18 perc.

Tudnivalók a felsőfokú szóbeli részvizsga hallás utáni vizsgájáról

A hallott szöveg értése vizsgarészt az írásbeli vizsgarész napján rendezi meg a vizsgaközpont. A hallás utáni értés vizsgarész időtartama kb. 25 perc, szótár nem használható. A vizsga során 2 szöveget hallgatnak a vizsgázók, mindegyiket kétszer.

Tudnivalók a felsőfokú írásbeli részvizsgáról

Az írásbeli vizsga teljes időtartama 220 perc. A vizsga papíralapú, a nyelvismeret és az olvasott szöveg értés feladatok megoldására 80 perc áll a rendelkezésre, a feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges, feladatonkénti időkorlátozás nincsen, a feladatok megoldásakor szótár és más segédeszköz nem használható. Az íráskészség feladatok és a közvetítési feladatok megoldására 140 perc áll a rendelkezésre, a feladatok megoldásának sorrendje tetszőleges, feladatonkénti időkorlátozás nincsen, nyomtatott szótár használata megengedett. Piszkozat csak a vizsgaközpont által biztosított lapra írható. A piszkozatot a vizsgaidőtartama alatt át kell másolni a válaszlapra, a piszkozatot nem értékelik.


Elérhetőség

  • Ügyfélfogadás
  • Lásd az aktuális információknál
  • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
  • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
  • +36 30 491 4206
  • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
    •   Ügyfélfogadás (Budapest)
    • Lásd az aktuális információknál