Gyakori kérdések


 

Igen. A Nyelvvizsgát Akkreditáló Testület (NYAT) 2006-ban akkreditálta a Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában kifejlesztett gazdálKODÓ-kétnyelvű elnevezésű, illetve 2014. decemberében a gazdálKODÓ-egynyelvű szaknyelvi vizsgarendszert. Ezáltal a vizsgaközpont államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány kiadására jogosult.

 

Az Európai Unió közösségi szinten nem szabályozza a nyelvtudást igazoló bizonyítványok elismerését, a közösségi jog tehát nem rendelkezik erről. Az egyes tagállamok saját hatáskörükben szabályozzák, vagy nem szabályozzák a tagállamon kívül szerzett nyelvvizsga-bizonyítványok elismerését, értékelését. Ebből következik, hogy a Magyarországon szerzett nyelvvizsga-bizonyítványokat az Európai Unió tagállamai eltérően értékelhetik.

További információk: http://www.nyak.hu/doc/eu.asp

 

Két profilon lehetséges vizsgát tenni: 1) idegenforgalom, vagy 2) üzleti.
A gazdálKODÓ vizsgarendszer kétnyelvű gazdasági szaknyelvi vizsgarendszer, amely három szinten, alap-, közép- és felsőfokon méri a vizsgázók nyelvtudását írásban és szóban egyaránt, angol és német nyelvből. A vizsgarendszer szintjei az Európa Tanács Közös Európai Referenciakerete (KER) szerinti besorolás szintjei közül a következőknek felelnek meg: alapfok - B1 szint; középfok - B2 szint; felsőfok - C1 szint.

 

A KJE Nyelvvizsgaközpont gazdálKODÓ vizsgájára a jelentkezés online történik, vagy a Jelentkezési lap kitöltésével és a vizsgadíj befizetését igazoló sárga KJE-es csekk feladóvevénye eredeti példányának benyújtásával történik. Jelentkezési lapot és csekket a Kodolányi János Egyetem Nyelvvizsgaközpontjában és a vizsgahelyeken lehet beszerezni, illetve a jelentkezési lap letölthető a honlapról is: http://gazdalkodo.kodolanyi.hu

Jelentkezni lehet szóbeli vizsgára, írásbeli vizsgára és komplex típusú vizsgára (szóbeli és írásbeli vizsga).

A Jelentkezési lapot postai küldeményként, e-mail-en vagy személyesen lehet az adott vizsgahelyre eljuttatni. Javasoljuk, hogy a leadás előtt fénymásolja le a kitöltött jelentkezési lapot a csekkszelvénnyel együtt.

 

Aktuális vizsgadíjainkról a Jelentkezés/Vizsga- és különeljárási díjak oldalon tájékozódhat.

 

2024-ben 3 alkalommal rendezünk gazdálKODÓ-egynyelvű nyelvizsgát.

Kétnyelvű nyelvvizsgát a 2024. áprilisi és októberi időszakban szervezünk.

A pontos időpontokat megtekintheti a Jelentkezés/Vizsganaptár menüpont alatt.

 

A gazdálKODÓ nyelvizsgarendszer vizsgahelyeinek listáját és pontos elérhetőségeit megtekintheti a Jelentkezés/Vizsgahelyek menüpont alatt.

 

A gazdálKODÓ vizsgarendszer egynyelvű és kétnyelvű vizsgák felépítését összehasonlíthatja a Nyelvvizsgákról/Egynyelvű vagy Kétnyelvű menüpont alatt.

A komplex vizsga akkor sikeres, ha a vizsgázó az egyes részvizsgákon (mind a szóbelin, mind az írásbeli vizsgán) minimum 60%-ot teljesít. Amennyiben az egyik részvizsga sikertelen, akkor a sikeres részvizsgáról állítunk ki bizonyítványt!

 

A 137/2008. (V.16.) Kormányrendelet 2. § (5) pontja szerint: "Bizonyítvány szóbeli vizsga, vagy írásbeli vizsga, valamint egy vizsgaidőszakban, ugyanannál a vizsgaközpontnál tett írásbeli és szóbeli vizsga sikeres letétele esetén adható ki. A szóbeli és írásbeli típusú vizsgabizonyítványok együttesen a komplex nyelvtudást igazoló vizsgabizonyítvánnyal lehetnek egyenértékűek, függetlenül a két vizsgacselekmény között eltelt időtől és a vizsga helyéül szolgáló vizsgaközponttól. Ugyanazon nyelvből tett részvizsgák egyesíthetők.

Szaknyelvi részvizsgák csak azonos szakmai tartalom, a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott képzési területen belül egyesíthetők.

Részvizsgák egyesítéséről, kérelemre, az Oktatási Hivatal igazolást ad ki. Az igazolás csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt érvényes."

További információk: http://www.nyak.hu/doc/abc/tajekoztato.asp

 

Részvizsgák egyesítéséről, kérelemre az Oktatási Hivatal igazolást ad ki. Az igazolás csak az eredeti részvizsga-bizonyítványokkal együtt érvényes."

További információk: http://www.nyak.hu/doc/abc/tajekoztato.asp

 

A vizsgaeredményeket a saját honlapunkon, valamint a vizsgahelyek hírdető tábláin tesszük közzé: legkésőbb az írásbeli vizsga napját követő 4. hét végén.

A vizsgaeredményekről telefonon nem adunk tájékoztatást.

 

A sikeres vizsgáról a vizsgázó államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványt kap, melyben az adatok négy nyelven szerepelnek (magyar, angol, francia, német).

2015. februári vizsgaidőszaktól kezdődően a nyelvvizsga bizonyítványt az írásbeli illetve hallás utáni szövegértés vizsgát követő 8. héten, a vizsgázó vagy meghatalmazottja veheti át személyesen a vizsgahelyeken.

Abban az esetben, ha a vizsgázó vagy meghatalmazottja nem tudja átvenni adott  vizsgahelyen a bizonyítványát, 2000ft-os díj ellenében postázzuk saját címére, amennyiben ezt a választott lehetőséget az eredményközlés után megírja a tarsalkodo@kodolanyi.hu email címre és a befizetést igazoló bizonylatot elküldi részünkre. A bizonyítványok vizsgahelyre postázása után a KJE Nyelvvizsgaközpont már nem tud postázni saját címre. (csak a székesfehérvári és budapesti bizonyítványokat)

 

Természetesen. Az írásbeli dolgozatok, a hallás utáni szövegértést mérő tesztlapok, illetve a szóbeli jegyzőkönyvek megtekinthetőek, de csak a székesfehérvári vizsgaközpontban előzetesen megadott időpontban, telefonon vagy emailen történő egyeztetés után.

 

A vizsgázó a Vizsgaközpont  az eredmény közzétételétől számított 15 napon belül felülvizsgálati kérelmet nyújthat be, függetlenül attól, hogy dolgozatát megtekintette-e.

A Vizsgaközpont ebben az esetben egy különbizottságot állít fel, amely a dolgozatot újra értékeli.

 

Ha a vizsgázó a számára kijelölt időpontban nem tud a vizsgán megjelenni, akkor a vizsga előtt legkorábban 10 nappal a vizsga napjáig írásban kérheti a vizsga elhalasztását az arra rendszeresített nyomtatványon (Vizsgahalasztási kérelem) a vizsgahalasztási díj (6.000,- Ft) befizetésével együtt

(KJE-s sárga csekken vagy KJE számlaszámára). A kérelmet az írásbeli / hallás utáni szövegértés vizsga előtti munkanapig el kell juttatni a vizsgahelyre vagy a Nyelvvizsgaközpontba személyesen vagy e-mail-en.

A vizsga után csak rendkívüli esetben kérhető a halasztás!

Halasztott vizsga esetén a vizsgadíj nem téríthető vissza. Halasztás egy alkalommal kérhető a következő vizsgaidőszakra.

Egynyelvű vizsgát csak egynyelvűre, kétnyelvű vizsgát csak kétnyelvűre lehet halasztani.

 

A 2008. szeptemberi vizsgaidőszaktól kezdődően az új kormányrendelet - 137/2008. (V.16.) - (http://www.nyak.hu/doc/jogszab/137-2008.asp) értelmében változnak a vizsgázás szabályai, a következő módon:

 • Nyelvvizsgára minden a jelentkezés évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet.
 • A továbbiakban nincs lehetőség a vizsgák rendkívüli halasztására (a vizsgák előtti indoklás nélküli halasztás az eddigi kikötésekkel változatlanul megmarad).

 

Írjon a gazdalkodo@kodolanyi.hu e-mail címre, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat a (30) 491-4206-os telefonszámon. Munkatársunk készségesen segít!

 


Elérhetőség

 • Ügyfélfogadás
 • Lásd az aktuális információknál
 • KJE Nyelvvizsga Iroda Budapest
 • 1117 Budapest Prielle Kornélia utca 47-49. F. épület földszint
 • +36 30 491 4206
 • nyelvvizsgabp@kodolanyi.hu
  •   Ügyfélfogadás (Budapest)
  • Lásd az aktuális információknál